Home Ogólnie Cause we are living in a material world czyli dlaczego młodzi ludzie kochają luksus

Cause we are living in a material world czyli dlaczego młodzi ludzie kochają luksus

autor Zwierz

Hej

na ulu­bionej stron­ie zwierza z linka­mi do seri­ali w sieci ( nie do ścią­ga­nia tylko oglą­da­nia online) zawsze z boku moż­na sobie obe­jrzeć jaki ser­i­al cieszy się najwięk­szą pop­u­larnoś­cią. U szczy­tu zestaw­ienia od dobrych paru tygod­niu królu­je Gos­sip Girl ( Plotkara) nieźle trzy­ma się też 90210. Oba seri­ale dla nas­to­latków oprócz tego że są wypro­dukowane przez jed­ną stację telewiz­yjną spec­jal­izu­jącą się w tego typu pro­dukc­jach ( znaczy dla nas­to­latków) mają jeszcze jed­ną wspól­ną cechę — pokazu­ją młodych ludzi żyją­cych w nieprzyz­woitym wręcz bogactwie. Wiek nie ma wielkiego znaczenia kiedy ma się tyle pieniędzy by w wieku nas­to­let­nim kupować w najlep­szych butikach, jeźdz­ić samo­cho­dem z szofer­em czy mieszkać w domu tak wielkim że moż­na się w nim spoko­jnie zgu­bić. Zwierz który nie przepa­da za seri­ala­mi dla młodzieży ( zwierz nie umie się przekon­ać że itere­su­ją go te wszys­tkie nas­to­let­nie romanse i prob­le­my z rodzi­ca­mi) musi stwierdz­ić że po obe­jrze­niu jed­nego odcin­ka Gos­sip Girl poczuł się bez­nadziejnie ubo­gi. jed­nocześnie jak to zwierz zaczął zadawać sobie pytanie — dlaczego młodzi ludzie tak bard­zo lubią oglą­dać na ekranie niewyobrażal­ny luk­sus? Oczy­wiś­cie jed­nak z możli­wych hipotez jest taka że luk­sus lubią oglą­dać wszyscy — i tylko zwierz został jakoś tak bez­nadziejnie wychowany że mu wcale nie spraw­ia to jakiejś sza­lonej przy­jem­noś­ci. Dru­ga hipoteza jest nieco inna — otóż tak naprawdę stworze­nie świa­ta w którym nasi bohaterowie są nieprzyz­woicie bogaci to pójś­cie na łatwiz­nę. To trik podob­ny do tego który sto­su­je się kiedy bohater książ­ki w pier­wszym rozdziale dziedz­iczy olbrzy­mi spadek po nigdy nie widzianym wóju i potem moż­na mu wymyślić dowolne przy­gody nie prze­j­mu­jąc się jak zapłaci za bilet lot­niczy do Gwa­temali. podob­nie jest w przy­pad­ku wspom­ni­anych seri­ali — bohaterowie mając takie pieniądze mogą sobie poz­wolić na dowolne fan­aberie i prezen­tować w każdym odcinku inny super mod­ny strój. Jeśli sce­narzyś­ci zaprag­ną mogą ich nawet prze­trans­portować do Paryża by tam kon­tynułować intrygę. Zwierz jed­nak zas­tanaw­ia się co taki amerykańs­ki nas­to­latek musi czuć kiedy siedząc w swoim poko­ju w niezbyt dużym domu oglą­da takie luk­susu — dlaczego tego prag­nie sko­ro wie że tego nie będzie miał. Zwierz zas­tanaw­ia się tez jak czu­je się widz np. pol­s­ki który siedzi w poko­ju w mieszka­niu 52 metry kwadra­towe w bloku dzieląc swój kilku­nas­to metrowy pokój z młod­szym rodzeńst­wem. Co nas ciąg­nie do bohaterów tak dale­kich od rzeczy­wis­toś­ci? oczy­wiś­cie wszyscy chce­my uciecz­ki od tego co nas otacza ale z drugiej strony taka baj­ka wywołu­je lekką frus­trację — trud­no naślad­ować bohaterów ( w pewnym wieku wszyscy mają do tego skłon­ność) sko­ro ci ubier­a­ją się u najlep­szych pro­jek­tan­tów i poga­ni­a­ja służbę. Zwierz wie że wszys­tkie baj­ki są o książę­tach i księżniczkach którzy też jakos nie rozmyśla­ją o tym w co się następ­nego dnia ubiorą. Ale gdzie się podzi­ały wszys­tkie biedne kuzyn­ki, kop­ciusz­ki i sierot­ki o dobrym ser­cu? Czyż­by ta kat­e­go­ria zniknęła ? A może ist­nieje tylko w seri­alach na jakie zwierz nie natrafił? Chy­ba że do kate­orii kop­ciusz­ka wrzucimy hur­towo wszys­tkie wybran­ki wam­pirów (zwierz nidy nie myślał że będzie ist­ni­ała taka kat­e­go­ria i że będzie tak licz­na). Ale tak na serio. Zwierz rozu­mie odreal­nioną rzeczy­wis­tość. Ale cza­sem zas­tanaw­ia się czy takie coty­god­niowe oglą­danie obrzy­dli­wego luk­susu nie psu­je człowieka. Taka tylko zadzi­wia­ją­co nie kap­i­tal­isty­cz­na myśl zwierza.

Ps: Zwierz przeprasza za krót­ki wpis ale wraca pisać swój refeat o pornografii w dwudziestole­ciu między­wo­jen­nym. Jak będziece pod koniec miesią­ca w Krakowie będziecie mogli sobie posłuchać

0 komentarz
0

Powiązane wpisy