Home Ogólnie Efekt gołej baby czyli zjawisko w gruncie rzeczy fascynujące

Efekt gołej baby czyli zjawisko w gruncie rzeczy fascynujące

autor Zwierz

Hej

Zwierz przeprasza za sfor­mułowanie w tytule ale jakoś inne nie przy­chodz­iło mu do głowy na opisanie tego o czym chce dziś napisać. Otóż przyz­nano dziś „Cham­le­ty” za naj­gorsze reklamy jakie w ostat­nim roku pojaw­iły się w telewiz­ji — za złe uznano głown­ie reklamy które bez żad­nego powodu epa­towały sek­sem i nag­im kobiecym ciałem co uznano za nies­maczne ( choć nie we wszys­t­kich rekla­mach chodz­iło wyłącznie o naw­iąza­nia do sek­su moż­na było by się zas­tanow­ić czemu komis­ja skupiła się głównie na takich). Przyglą­da­jąc się fatal­nym reklam­om kole­jnych nie związanych w żaden sposób z kobiecą nagoś­cią pro­duk­tów zwierz nagle coś sobie uświadomił. Żyje­my w cza­sach w których zobacze­nie nagiej kobi­ety na zdję­ciu jest mniej więcej równie trud­no co włącze­nie kom­put­era. Nie zmienia to jed­nak fak­tu że niemal każdy pro­du­cent od wytwór­cy okien, przez sprzedaw­cę kli­matyza­cji po importera broni i pro­du­cen­ta gładzi szpachlowej uważa że kluczem do jego sukces komer­cyjnego będzie naga kobi­eta umieszc­zona na zdję­ciu. Zwierz nie prosi was byś­cie zapałali oburze­niem ale byś­cie zas­tanow­ili się nad tym jak głębo­ka jest wiara w siłę nagoś­ci jako czyn­ni­ka wpły­wa­jącego na sprzedaż i zain­tere­sowanie pro­duk­tem. Co więcej wyda­je się że ” EGB” ( uży­wa­jmy skró­tu) przeniósł się też na film i teledysk czy prasę — choć minęły już cza­sy gdy w każdy filmie z lat 70 pojaw­iał się nagi kobiecy biust to jed­nak wciąż pro­dukc­ja bez cho­ci­aż­by jed­nej lekko roznegliżowanej ( bądź co bądź mamy cza­sy przy­wró­conej moral­noś­ci więc biustów sobie nie pooglą­damy w 90% pro­dukcji) kobi­ety po pros­tu nie ma racji bytu. Zasadę że nic nie przy­cią­ga lep­iej niż nagość do per­fekcji opanowały kanały telewiz­ji kablowej ( HBO, Starz czy Show­time) które właśnie z tej drob­nej różni­cy pomiędzy nimi a kanała­mi ogól­no dostęp­ny­mi ( ABC, NBC, CBS czy FOX) uczyniły najwięk­szą broń w walce o oglą­dal­ność — bowiem to co wol­no pokazać w kablów­ce w telewiz­jach nie płat­nych jest nie dopuszczalne. EGB dzi­ała także w cza­sopis­mach — wystar­czy choć odrobi­na nagoś­ci na sesji zdję­ciowej ( jeszcze lep­iej na okład­ce) i od razu zain­tere­sowanie wzras­ta — dobrym przykła­dem były Wysok­ie Obcasy Ekstra — cza­sopis­mo teo­re­ty­cznie fem­i­nisty­czne wyko­rzys­tało ten prosty zabieg ze dwa numery temu bo EGB dzi­ała nie tylko w przy­pad­ku sprzedawa­nia okien mężczyznom ale i cza­sop­ism kobi­etom. O dzi­wo o ile w dzi­ałanie EGB wierzą wszyscy o tyle nikt nawet nie próbu­je zas­tosować EGF ( Efek­tu Gołego Fac­eta) — to cen­na infor­ma­c­ja bo wyni­ka z niej że o ile mężczyznę omamić łat­wo tak by nie zwró­cił uwa­gi że okno nie szczelne, że film marny a cza­sopis­mo nudne o tyle na kobi­etę takie dzi­ałanie wyraźnie nie podzi­ała­ją. Nie popada­jąc jed­nak w fem­i­nisty­czną dumę zwierz zas­tanaw­ia się do jakiego stop­nia jest sens wal­czenia z tym zjawiskiem. Zwierz oczy­wiś­cie jest prze­ci­wny przed­miotowe­mu trak­towa­niu kobi­et to z drugiej strony nie może się oprzeć wraże­niu że świat reklamy pozbaw­iony EGB wcale nie wpłynie na lep­sze trak­towanie kobi­et. Poza tym nawet nasze najświęt­sze oburze­nie nie zmieni fak­tu że EGB dzi­ała. Ten jed­nak fakt trze­ba chy­ba przyp­isać biologii — nie ma chy­ba innego wytłu­maczenia na fakt że pomi­mo tylu lat epa­towa­nia sek­sem z różnych środ­ków przekazu zasa­da „seks sells’ ( ba nawet nie koniecznie seks już sama nagość wystar­czy) wciąż dzi­ała. Czy nam się to podo­ba czy nie.

ps: Zde­cy­dowanie bardziej od EGB den­er­wu­ją zwierza promi­nent­ni poli­ty­cy mówią­cy o “naszych kobi­etach” ale ponieważ jest to kwes­t­ia poli­ty­cz­na zwierz pozostawi ją bez dal­szych komen­tarzy i pójdzie na kon­cert chóru Komendy Głównej Policji w Białym­stoku

0 komentarz
0

Powiązane wpisy