Home Ogólnie No i mamy początek ( w środku) czyli zwierz i nagła utrata czasu

No i mamy początek ( w środku) czyli zwierz i nagła utrata czasu

autor Zwierz

Hej

No i mamy z daw­na oczeki­wany środek sezonu ( który nie wypa­da dokład­nie w środ­ku ale bliżej początku no ale chy­ba nie będziemy się wdawać w szczegóły) co oznacza że powrócą ulu­bione seri­ale zwierza, pojaw­ią się nowe no i trze­ba będzie oglą­dać te stare. Może­cie się ze zwierzem zgadzać lub nie ale dochodzi on niekiedy do wniosku że seri­ale star­tu­jące właśnie w środ­ku sezonu są jakieś takie bardziej wyma­ga­jące a przy­na­jm­niej bardziej zakrę­cone ( choć może nie powin­no się tego pisać sko­ro najwięk­szym hitem  wśród seri­ali z początku sezonu jest cukierkowy musi­cal). W każdym razie jak co roku zwierz porów­nał sprawdz­ił i wybrał na które seri­ale postawi w tym roku ryzyku­jąc total­ną utratę cza­su i przys­sanie się do kom­put­era na długie lata miesiące i dni.
1.) Gra o Tron — ser­i­al pro­dukcji HBO powinien pojaw­ić się na ante­nie do koń­ca zimy więc jeszcze łapie się na seri­ale środ­kowo sezonowe. Kto nie czy­tał książek pewnie sobie nie zda­je sprawy jak kosz­marnie skom­p­likowana jest intry­ga w powieś­ci­ach R.R. Mar­ti­na. Kto książ­ki czy­tał ten wie ale najwyraźniej mu to nie przeszkadza. W każdym razie zwierz nie ma złudzeń że ser­i­al może się okazać jedynie bladą ilus­tracją do świet­nej serii ale i tak nie może się doczekać.
2.) Cal­i­for­ni­ca­tion — ser­i­al który zwierz chy­ba jako jedyny z opisy­wanych przez niego w całoś­ci obe­jrzał w telewiz­ji. Pier­wsze trzy serie losów Han­ka Mood­ego pis­arza zde­pra­wowanego który z NY przeprowadz­ił się do Los Ange­les gdzie stara się utrzymy­wać w miarę ludzkie kon­tak­ty z żoną i córką zwier­zowi bard­zo się podobały ale zakończe­nie trze­ciej serii wzbudz­iło w nim obawę że bohater wiele jeszcze nieprzy­jem­noś­ci przeży­je. Efekt musi­ał jed­nak zadzi­ałać bo zwierz powró­cić przed telewiz­o­ry
3.) Being Human- ang­iel­s­ki pier­wowzór o mieszka­ją­cych razem wam­pirze, duchu i wilkołaku bard­zo przy­padła zwier­zowi do gus­tu amerykańs­ka prz­erób­ka pewnie będzie pozbaw­iona typowego bry­tyjskiego humoru ale zwierz ma nadzieje że może będzie przy­na­jm­niej w jakimś stop­niu przy­pom­i­na­ją­cy ory­gi­nał. Zdaniem zwierza to dobra otrut­ka na co raz bardziej bezsen­sowne pro­dukc­je o nas­to­let­nich wam­pirach.

4.)Mr. Sun­Shine — zwierz czeka na ten ser­i­al od dość daw­na — powrót do seri­ali Matthew Per­rego — po świet­nym zdaniem zwierza ale nie doce­nionym przez wid­own­ię studiu 60 — Per­ry ma znów grać to co wychodzi mu najlepiej czyli postać śmieszno smut­ną bal­an­su­jącą na grani­cy bycia kimś i zupełnie nikim. Zwierz zawsze uważał że to on był najz­dol­niejszym z przy­jaciół więc ma nadzieje że jego kari­era ruszy po tym seri­alu tak jak ruszyła w przy­pad­ku Court­ney Cox po Coguar Town

5.) Epios­des — tu zwierz ma najwięk­sze wąt­pli­woś­ci — znów jeden ze starych przy­jaciół próbu­je powró­cić tym razem z czymś co ma być inteligent­nym seri­alem kome­diowym o telewiz­ji — zwierz spo­jrzy bo film ma opowiadać o spotka­niu bied­nych ang­iel­s­kich sce­narzys­tów ze straszny­mi realia­mi amerykańskiej telewiz­ji. Nieza­leżnie od obsady zwierz ma nadzieje że ta kon­frontac­ja okaże się zabaw­na

6.) Greek — czwarty sezon seri­alu którego trzy sezony zwierz nad­go­nił w ostat­nich miesią­cach. Ser­i­al zde­cy­dowanie nie jest wyzwaniem dla umysłu ale ukazu­je ten ele­ment wyższego szkol­nict­wa amerykańskiego które zwierza fas­cynu­je — to znaczy sys­tem sto­warzyszeń stu­denc­kich które pole­ga­ją na mieszka­niu w jed­nym miejs­cu i speł­ni­a­n­iu mnóst­wa rytułałów. Ele­ment ten w naszym szk­lonictwie zupełnie nie obec­ny fas­cynu­je zwierza. Oczy­wiś­cie są tam jacyś bohaterowie

7.)Skins — zwierz nie jest przeko­nany czy obe­jrzy amerykańską wer­sję bry­tyjskiego seri­alu — może spróbu­je by sprawdz­ić jak wyglą­da w przekładzie przez ocean kosz­mar­na współczes­na młodzież która w Wielkiej Bry­tanii wypadała jakoś tak real­nie ale w USA może się okazać że trud­niej będzie w nią uwierzyć.

Na to zwierz czeka ale to nie znaczy że życie nie zwery­fiku­je jego planów. Zwierz zwyk­le planu­je obe­jrzeć jed­no kończy oglą­da­jąc drugie albo nudzi się i niczego nie oglą­da. Póki stare seri­ale wciąż jeszcze dość wol­no wraca­ją na antenę zwierz ma wraże­nie że ma mnóst­wo cza­su — ale z drugiej strony nawet zwierz nie ma cza­su oglą­dać 25 seri­ali na raz. Nau­ka każe zazwyczaj poczekać do wakacji gdzie po pier­wszym sezonie pojaw­ia­ją się recen­z­je i decyz­je kto dosta­je dru­gi sezon a kto nie. Zwierz jest jed­nak ciekawy co wy z tego nad­mi­aru telewiz­yjnego dobra wybierze­cie ( zwierz rozważa kil­ka propozy­cji)
 

0 komentarz
0

Powiązane wpisy