Home Ogólnie Piękniej niż w raju czyli wszędzie jest cudownie

Piękniej niż w raju czyli wszędzie jest cudownie

autor Zwierz

Hej

Ale dziś jest paskud­na pogo­da — przy­na­jm­niej tam gdzie miesz­ka zwierz moż­na dojść do wniosku że już nigdy nie będzie ład­nie i słonecznie. To właśnie w takie dni zwierz zaczy­na marzyć by prze­nieść się w jakieś miejsce w którym niebo jest zawsze niebieskie, w którym słońce świeci 365 dni w roku zaś gdzie okiem sięgnąć natu­ra ukazu­je swo­ją najpiękniejszą twarz. Zwierz wie że w sum­ie ma pecha — bo tak jest wszędzie tylko nie u niego. Skąd zwierz to wie? Bo obe­jrzał nie jed­ną reklamę państ­wa. Rekla­ma państ­wa to bard­zo specy­ficzny gatunek który skła­da się zawsze z tych samych ele­men­tów:
1.) Przepięknych widoków — nawet w miejs­cach o których byś­cie nie pomyśleli że zach­wyca­ją przy­rodą bądź też zabytków ( nawet jeśli są one w zupełnej ruinie) — zabytek winien być sfo­tografowany tak by wydawał się jak najwięk­szy i jak najlepiej utrzy­many.
2.) Przemiłych ubranych w stro­je ludowe tubyl­ców którzy wskazu­ją ci osiąg­nię­cia kul­tu­ry danego kra­ju
3.) zdjęć kilku super nowoczes­nych budynków lub wnętrz żeby ci się nie wydawało że jesteś w jakieś zapadłej dzi­urze. Najlepiej żeby nowoczesne wnętrze było wnętrzem hotelu ( miła obsłu­ga przynosi ci lokalne pysznoś­ci) lub jeszcze lep­iej sklepu ( żebyś wiedzi­ał że możesz tam coś kupić)
4.) Niebieskiego nie­ba — w żad­nym kra­ju nigdy nie pada i zawsze jest pięk­na pogo­da i ide­alne warun­ki do opala­nia się czy pły­wa­nia ( nawet jeśli rekla­mu­ją się Szwa­j­carzy lub Czesi).
5.) W tle powin­na lecieć muzy­ka najlepiej lekko etnicz­na ale dynam­icz­na która rozbudzi w nas zarówno energię ( musi nam się chcieć podróżować) jak i nos­tal­gicz­na ( musimy czuć że to miejsce niezwykłe)
6.) Ang­iel­s­ki slo­gan reklam­owy wypowiedziany miłym żeńskim głosem z lekkim akcen­tem który przekona nas że miejsce o którym nigdy nie słyszeliśmy ide­al­nie nada­je się na waka­cyjny wyjazd
7.) Odrobi­na efek­tów spec­jal­nych — dobrze jeśli pokaże się że pro­dukc­ja nie jest chałup­nicza — może jak­iś obrazek der­wiszów tańczą­cych na skałach, sza­li­ka lecącego z rąk do rąk, baloni­ka unoszącego się nad miastem.
Prob­lem pole­ga na tym że jeśli zestawi się te wszys­tkie ele­men­ty dosta­je­my reklamę jed­nego kra­ju — tak podob­ne­go do każdego innego że moż­na go pomylić z każdym innym. I nie wiesz czy rekla­mu­ją ci Cypr czy Czarnogórę, czy hasło reklam­owe mówiące o kra­ju gdzie wszys­tko się zaczęło rekla­mu­je Egipt czy Armenię. Piaszczyste plaże mogą być reklamą Chorwacji i Buł­garii a ruiny zamków mogą być równie dobrze Niemieck­ie i Słowack­ie. Zwierz widzi­ał reklamę Pol­s­ki i zajęło mu trochę cza­su zan­im wye­lim­i­nował wszys­t­kich naszych sąsi­adów i zgadł że oglą­da kraj rodzin­ny. Po co więc reklam­ować kraj sko­ro wszys­tkie reklamy są właś­ci­wie takie same? zwierz wie że na kam­panie reklam­owe które mają wyt­worzyć dobry obraz państ­wa wyda­je się grube mil­iony. Ale oglą­da­jąc reklamów­ki moż­na dojść do wniosku że chodzi nie tyle o zro­bi­e­nie ład­nego klipu pro­mu­jącego państ­wo ale udawanie że wyglą­da ono zupełnie inaczej niż w rzeczy­wis­toś­ci. Zwierz pode­jrze­wa że wyni­ka to z pewnego wzor­ca państ­wa i jego urody który zwłaszcza kra­je Europy Wschod­niej prze­j­mu­ją z Europy Zachod­niej i wszyscy stara­ją się przekon­ać innych że nie ma tu żad­nej różni­cy. Szko­da że oznacza to porzuce­nie gdzieś po drodze wszel­kich ele­men­tów które potwierdza­ły­by że jed­nak na zachodzie i na wschodzie nie jest tak samo co nie znaczy że nie jest pięknie. Zwierz pisze o tym na swoim blogu nie bez przy­czyny. zwierz odnosi że filmi­ki te pokazu­ją właśnie najbardziej pop­kul­tur­al­ną oder­waną od his­torii ( najnowszej bo śred­niowiecz­na czy starożyt­na może być) i poli­ty­ki wiz­ję państ­wa — państ­wa zre­dukowanego do urody przy­rody i do pięk­na zabytków a także wyso­kich szk­lanych domów i sprzy­ja­ją­cych warunk­ów atmos­fer­ycznych. I wiecie co? Ta wiz­ja jest tak pięk­na że w sum­ie moż­na poczuć się jak w raju;)
 
Ps: Zwierz jest już na ostat­niej prostej by zostać ekspertem na stron­ie z jed­nej telewiz­ji kablowych — jak tylko pro­ces się zakończy zwierz wam się pochwali i podlinku­je nie tylko swo­je komen­tarze ale i… filmi­ki na których zwierz się wypowia­da ( a takie już są w sieci!!)
0 komentarz
0

Powiązane wpisy