Home Ogólnie Wpsiu nie będzie czyli zwierz się uczy

Wpsiu nie będzie czyli zwierz się uczy

autor Zwierz

Hej

Zwierz ma jutro egza­min. Ostat­ni egza­min na stu­di­ach. W ramach przy­go­towa­nia do egza­minu zwierz musi pojąć przys­woić a potem przed­staw­ić całą his­torię XX wieku. ponieważ w tym wieku wiele się zdarzyło za zwierz pamięć ma dobrą ale dzi­u­rawą sami rozu­miecie że dzisiejszy dzień postanow­ił poświę­cić całkowicie uzu­peł­ni­a­n­iu luk w swo­jej wiedzy. Tak więc dziś zami­ast zas­tanaw­iać się nad kwes­t­i­a­mi pop­kul­tur­al­ny­mi zwierz rozważa w swoim umyśle prob­le­my tego ile było ugrupowań żydows­kich w Polsce między­wo­jen­nej, czym Żydzi polscy różnili się od Węgier­s­kich, dlaczego repub­li­ka Weimars­ka musi­ała upaść i jak na boga wymówić nazwy najważniejszych par­tii, oraz który prezy­dent stanów zjed­noc­zonych nie miał dok­tryny poli­ty­cznej nazwanej od jego nazwiska. Pon­ad­to raz na pięt­naś­cie min­ut zwierz wpa­da w prz­er­aże­nie bo nie jest w stanie sobie przy­pom­nieć kiedy wybuchł kon­flikt kubańs­ki, jaki prze­bieg miała woj­na domowa w Hisz­panii, kiedy było oblęże­nie Stal­in­gradu, ile było tych bitwe na pcay­fiku i ile dokład­nie państw uzyskało w Afryce niepodległość w 1960 roku. Zwierz pomi­ja że raz na jak­iś czas dochodzi do wniosku że ma np.5 let­nią dzurę w infor­ma­c­jach na tem­at tego co dzi­ało się w jego włas­nym kra­ju. tak więc zwierz popa­da w para­no­ję ( och gdy­by tak moż­na było odpowiadać z pop­kul­tu­ry;) i stara się pobić reko­rd w szy­bkim czy­ta­niu ze zrozu­mie­niem. Egza­min już jutro. Trzy­ma­j­cie kciu­ki.

PS: Zwierz może nie wspom­i­nał ale XX wiek to zupełnie teo­re­ty­cznie jego spec­jal­iza­c­ja. z naciskiem na teo­re­ty­cznie;)

0 komentarz
0

Powiązane wpisy