Home Ogólnie Wszystko co przegapiliście w lipcu czyli co zwierz znalazł, napisał i wybrał z ostatnich (umownych) 30 dni

Wszystko co przegapiliście w lipcu czyli co zwierz znalazł, napisał i wybrał z ostatnich (umownych) 30 dni

autor Zwierz

Hej

Jak stwierdz­iła dobra zna­jo­ma zwierza udało się w tym miesiącu popaść zwier­zowi w Incepcję skleroty­czną. Oto zapom­ni­ał o wpisie z cyk­lu który miał wam przy­pom­i­nać co prze­gapil­iś­cie w zeszłym miesiącu dzi­ałal­noś­ci bloger­skiej (i nie tylko) zwierza. No ład­nie bloger ogłasza cykl a potem a nim po miesiącu total­nie zapom­i­na. Mimo, że pomysł się podobał i spotkał się z apro­batą sporej licz­by czytel­ników. Najwyraźniej jest to dowód na ową tajem­niczą i niewytłu­maczal­ną cechę zwierza, która daje mu tyle samoza­parcia by pisać codzi­en­nie i tak dzi­u­rawą pamięć, że nie jest on w stanie pamię­tać o jakimkol­wiek swoim cyk­lu. A na czym pole­ga ten cykl przy­pom­i­na­ją­cy? To w sum­ie bard­zo miła rzecz — po pier­wsze — dziesięć wpisów z zeszłego miesią­ca które zdaniem zwierza są lep­sze od pozostałych dwudzi­es­tu a które mogliś­cie prze­gapić (bo nikt nie czy­ta zwierza codzi­en­nie, nawet zwierz). Dru­ga por­c­ja to lin­ki do ciekawych wpisów na blo­gach ludzi którzy nie są zwierzem. Niekiedy są to rzeczy poważniejsze niekiedy zupełnie nie poważne, łączy je to, że podobały się zwier­zowi. Na koniec wpisu dostaniecie misz masz infor­ma­cyjny — czyli takie newsy czy klipy które zwierz uznał za warte zachowa­nia. Inny­mi słowy trochę auto­pro­mocji, trochę kumot­erst­wa, trochę odgrze­wanych newsów. No kto powie nie takiemu zestaw­ie­niu.

W zeszłym miesiącu królowały mop­sy z Gry o Tron. W tym miesiącu zwierz wybrał mop­sy z Wład­cy Pierś­cienia

 

Zaczni­jmy od wpisów samego zwierza (od najnowszych do najs­tarszych bo tak łatwiej):

Gdzie dia­beł je szar­lotkę czyli dwa słowa a nawet więcej o Far­go - zwierz nie spodziewał się, że Far­go mu się spodo­ba, nie spodziewał się jed­nego z najlep­szych seri­ali jakie od daw­na widzi­ał w telewiz­ji. Sam ser­i­al zaw­ies­zony gdzieś między fan fic­tion do słyn­nego fil­mu braci Coen a telewiz­yjnym moralitetem jest nie tylko ory­gi­nal­ny i świet­nie zagrany ale zosta­je z widzem dłu­go po zakończe­niu sean­su. Więcej pochwał we wpisie.

No i co z tego, że nie było nas w San Diego czyli zwierz streszcza Com­ic Con - to będzie trochę Incepc­ja bo we wpisie z pod­sumowa­ni­a­mi zwierz pole­ca wpis z pod­sumowaniem — tym razem Com­ic Conu na którym było dużo radoś­ci i wiado­moś­ci ale nieste­ty nie było zwierza. Z kolei na Seryjnych zwierz zebrał wszys­tko co na Com­ic Conie mówiono o seri­alach (ok nie wszys­tko — to co wydało mu się ciekawe)

AAaaaa być bogatym czyli czego uczy nas lista najlepiej zara­bi­a­ją­cych aktorów — zwierz przyglą­da się ludziom z pen­s­ja­mi wysokoś­ci wyższej niż potenc­jalne zarob­ki zwierza przez całe życie i zas­tanaw­ia się jak właś­ci­wie trafia się na taką listę. Nieste­ty gdzieś na samej górze wyliczan­ki zna­j­du­je się warunek którego zwierz jak na razie nieste­ty nie speł­nia. Trze­ba być mężczyzną.

Thor też była kobi­etą czyli dlaczego my o tym jeszcze mówimy — trochę o tym że nowy Thor jest kobi­etą, ale chy­ba bardziej o iry­tu­ją­cych tren­dach w dyskusji o posta­ci­ach kobiecych w nowych dla nich rolach. I w ogóle trochę frus­tracji że komukol­wiek takie machi­nac­je w świecie komik­su przeszkadza­ją.

Na wschód od Equestrii czyli o małych kucykach i zagu­bionych chłop­cach — zwierz obe­jrzał film  doku­men­tal­ny o fenome­nie Bronies i zaczął się zas­tanaw­iać nad zjawiskiem. Do zwierza doszły słuchy że część osób potrak­towała ten wpis jako atak na środowisko fanów kucyków. A tym­cza­sem zwierz ma do nich tyle sym­pa­tii.

Nad­staw dru­gi czyli o fil­mowych policzkach — zwierz wziął na tapetę jeden wielce teatral­ny i fil­mowy gest i sprawdz­ił na jakich zasadach dzi­ała on w kinie. Wyni­ki zaskoczyły nawet zwierza a wpis zro­bił się poważniejszy niż zwierz przy­puszczał.

Sir Lar­ry czyli o kari­erze, tal­en­cie i charyzmie - wpis poświę­cony Lau­rence Olivierowi jed­ne­mu z aktorów którzy niezmi­en­nie fas­cynu­ją zwierza. Być może początek nowego cyk­lu w którym zwierz przy­pom­i­na wam jak fas­cynu­ją­cy­mi jed­nos­tka­mi były gwiazdy z dawnych lat. Mimo, że wpis pow­stał w rocznicę to jed­nak fas­cy­nac­ja nie bled­nie i zwierz właśnie czy­ta kole­jną biografię Oliviera.

Świn­ki gonna pietrusz­ka  czyli czytel­niku nie będziesz ide­al­ny - jeden z tych rzad­kich zupełnie nie pop­kul­tur­al­nych wpisów zwierza, który okazał się być prze­bo­jem. O tym, że nie jesteśmy doskon­ali i o tym, że nie będziemy doskon­ali. I o tym, że wcale ta doskon­ałość nie jest nam tak bard­zo potrzeb­na.

Ok miało być dziesięć wpisów ale zwierz popełnił w lipcu tylko 9 wartych wzmi­an­ki. Zdarza się. Gorą­co było i świn­ki zjadły mi pracę domową.

Poniżej to co ciekawego napisali w tym tygod­niu inni blogerzy — zwierz już pisał o tym, że nie wszys­tkie wpisy są równie poważne lub niepoważne ale wybór do zestaw­ienia jest czys­to subiek­ty­wny i bard­zo zwier­zowy

Cud­owny komiks o “Cud­ownych” — Rusty pisze dłu­go i dobrze o Mar­vels jed­nym z ukochanych komik­sów zwierza. Wie­ki temu kupił sobie ów za ciężkie pieniądze (album kosz­tował chy­ba z 90 zło­tych) ale nigdy nawet przez chwilę nie żałował zakupu. Rusty wyjaśni wam dlaczego, a zwierz pod­powie, ze komiks wyszedł w Wielkiej Kolekcji Mar­vela więc powin­niś­cie go dostać łat­wo i co najważniejsze taniej.

AntyFem­i­nisty­czne Bin­go Pop­kul­tur­owe - Fab­u­li­tas zebrała w  jed­nym miejs­cu wszys­tkie argu­men­ty, zda­nia i przesądy na jakie natknie się fem­i­nist­ka i fem­i­nista roz­maw­ia­ją­cy o kul­turze pop­u­larnej czy próbu­ją­cy roz­maw­iać o niej w kon­tekś­cie fem­i­niz­mu. Dow­cip­nie, inteligent­nie i całoś­ciowo. Nieste­ty bard­zo prawdzi­wie, co budzi żal i zgrzy­tanie zęba­mi.

Top 10 najdzi­wniejszych mutan­tów z X‑men -  w tym krótkim zestaw­ie­niu Ich­a­bod doskonale pokazu­je jak dzi­wne potrafią być pomysły na X‑menów i jak grzeczni­ut­ki jest świat ich fil­mowych odpowied­ników. A także raz na zawsze zamy­ka dyskusję “czy to w ogóle jest możli­we” i “ale jak on to robi”. To nie ma znaczenia. X‑meni są dzi­wni i sprzeczni z logiką. Zwierz ich kocha (nawet tych brzy­d­kich)

Bohater miesią­ca: John Bor­row­man -  Adeenah jak zwyk­le zarzu­ca nas radoś­cią i słod­koś­cią. Tym razem bohaterem miesią­ca został John Bor­row­man o którym wiado­mo, że zro­bi sobie sweet focię z każdym. Na poprawę humoru.  Koniecznie czy­ta­j­cie z pod­pisa­mi.

Mężczyz­na też człowiek - Kici­putek jak zwyk­le nieza­wod­nie przy­pom­i­na, że prob­le­my z uprzedzeni­a­mi czy stereo­ty­powym myśle­niem doty­czą nie tylko kobi­et jak i mężczyzn. Serie jej grafik są jak zwyk­le — proste ale trafi­a­ją w sed­no. Do udostęp­ni­a­nia by jak najwięcej osób miało się szan­sę zas­tanow­ić nad tym co mówi

 A ter­az coś z zupełnie innej becz­ki czyli wybit­nie subiek­ty­wny przegląd różnych rzeczy, które błąkały się po Internecie w lipcu:

- Ludzie odkryli, że Sfinks w filmie Rid­leya Scot­ta o Mojżeszu będzie miał bardziej europe­jskie rysy twarzy. To log­iczne jeśli Mojżesza gra Wal­i­jczyk. Ogól­nie zwierz strasznie nie wie czy czekać na ten film czy przed  nim uciekać.

-Chris Pratt w cza­sie wywiadu zaczął zaplatać jed­nej ze stażys­tek warkocz. Połowa  świa­ta wydała z siebie westch­nie­nie podob­ne do tego jakie robi część ludzkoś­ci na widok kociąt­ka.

- Miesiąc temu zwierz infor­mował że Con­stan­tine z seri­alu NBC nie będzie pal­ił. W lipcu dowiedzieliśmy się, że nie będzie bisek­su­al­istą. Zwierz pod koniec sierp­nia spodziewa się wiado­moś­ci, że nie będzie miał nic wspól­nego z demon­a­mi i dia­błem.

- Nowy Thor jest kobi­etą. 

- Wład­cy Tor­ren­tów. Jed­na z niewielu pol­s­kich książek poświę­cona seri­alom jest do wypoży­czenia za niecałe 5 zł na ibuku. No jak nie wypoży­czy­cie jak wypoży­czy­cie.

- Na Sher­loc­ka czekamy tylko do 2015 co praw­ie psu­je zabawę czeka­nia w nieskońc­zoność bez pewnoś­ci i żad­nych wiado­moś­ci.

To koniec na dziś, jak widzi­cie lip­iec upłynął jakoś tak spoko­jnie — może dlat­ego, że wszys­tkie newsy zostaw­iono na Com­ic Con. Zwierz wciąż jest ciekawy waszej opinii o cyk­lu. Zwier­zowi się go dobrze pisze i przy­na­jm­niej raz w miesiącu nie musi się zupełnie martwić o tem­at. A może macie jakieś sug­estie — czegoś powin­no być więcej? Czegoś mniej. Zwierz jak zwyk­le słucha. Ale i tak zro­bi jak chce

Ps: Na Seryjnych  nowy wpis zwierza o fil­mach i seri­alach.

ps2: No przyz­nać się kto  zgar­nął bile­ty na Ham­le­ta? Najbardziej oble­gany przy wirtu­al­nych kasach spek­takl w his­torii?

12 komentarzy
0

Powiązane wpisy