Home Ogólnie Wszystko co przegapiliście w czerwcu czyli co zwierz znalazł, napisał i wybrał z ostatnich 30 dni

Wszystko co przegapiliście w czerwcu czyli co zwierz znalazł, napisał i wybrał z ostatnich 30 dni

autor Zwierz

Hej

Dzisiejszy wpis ma charak­ter ekspery­men­tal­ny i zwierz będzie bard­zo wdz­ięczny za wasze opinie doty­czące takich wpisów. Otóż wiele osób pod­chodzą­cych do zwierza stwierdza (co niko­go nie powin­no dzi­wić) że nie czy­ta zwierza codzi­en­nie, bo po pros­tu nie ma cza­su. Trud­no się dzi­wić – zwierz pro­duku­je tyle tek­stów, że moż­na spoko­jnie prze­gapić połowę lub nawet trzy czwarte z nich. Stąd zwierz doszedł do wniosku, że mógł­by pod koniec miesią­ca (lub na początku nowego) przy­pom­nieć wam te wpisy które jego zdaniem najbardziej w danym miesiącu się udały i warto do nich wró­cić. Wiem, że tego rodza­ju wpisy oznacza­ją dla stałych czytel­ników dzień prz­er­wy ale z drugiej strony do zwierza dochodzą też infor­ma­c­je, że niek­tórzy lubią sobie do starszych wpisów wró­cić. Do tego jeszcze zwierz dorzu­ca wybór zro­biony przez siebie, więc wybiera ze swo­jej pisaniny to co sam najbardziej lubi. Oczy­wiś­cie wszyscy którzy zna­ją zwierza wiedzą, że zwierz ma z taki­mi cyk­la­mi wpisów prob­lem, ale ten pomysł wyda­je się niezły. Ale ponown­ie – zwierz bard­zo będzie wdz­ięczny za waszą opinię.

   W tym miesiącu najczęś­ciej przysyłanym zwier­zowi linkiem był link do filmiku z mop­sa­mi w stro­jach bohaterów  Gry o Tron dlat­ego ilus­trac­je z tego filmiku posłużą nam za ilus­trację wpisu.

 

Zaczni­jmy od 10 postów zwierza, które udały się w tym miesiącu nieco bardziej niż pozostałe dwadzieścia:

A może ter­az ty coś nam opowiesz… czyli jak przy­go­tować dobrą prelekcję na Kon­wet – wpis świeżut­ki – wynika­ją­cy z fak­tu, że właśnie zaczął się sezon kon­wen­towy. Zwierz dzieli się swoi­mi doświad­czeni­a­mi a przede wszys­tkim gorą­co zachę­ca do spróbowa­nia swoich sił w trud­nej sztuce mówienia do ludzi o rzeczach które nas fas­cynu­ją. Plus w dyskusji zna­jdziecie też wskazów­ki innych wyjadaczy kon­wen­towych. Zbiera­nia doświad­czeń nigdy za wiele.

Kam­era na kamerę czyli 8 doku­men­tów po których filmy nie będą takie same – zwierz pisał notkę godz­i­na­mi bo co chwila wracał do frag­men­tów opisy­wanych filmów.  Dopiero pisząc ta notkę zdał sobie też sprawę, że opisu­je być może najważniejsze filmy jakie widzi­ał. Zaglą­danie na plan dla niek­tórych jest niszcze­niem fil­mowej magii, ale zwierz nigdy nie czu­je więk­szego sza­cunku niż wtedy kiedy widzi, jak rzeczy­wis­tość pod ręka­mi twór­ców zamienia się w coś więcej. Za zwierzem wciąż te filmy chodzą. Chci­ał­by by chodz­iły też za wami.

Live long i Koszul­ki czyli prak­ty­czny porad­nik kupowa­nia geekowskiej odzieży – trud­no cokol­wiek dodawać do tak prostego tytułu. Może tylko poradę byś­cie przy lek­turze wpisu nie pom­inęli komen­tarzy – te bowiem zaw­ier­a­ją mnóst­wo dodatkowych rad. A sam zwierz pole­ca wam jeszcze odnalezione niedawno Her Uni­verse gdzie zna­jdziecie fanowskie koszul­ki przez­nac­zone spec­jal­nie dla kobi­et w tym w rozmi­arze plus size. Trochę kosz­tu­ją ale widać że rzeczy­wis­tość odpowia­da na proś­by zwierza.

Prawdy, Plot­ki i złudzenia czyli dwa słowa o Angelin­ie Jolie – zwierz wyko­rzys­tał przykład Angeliny Jolie by prześledz­ić to jak daje­my się ponieść fali kry­ty­ki lub zach­wytu kre­owanych przez media. Tem­at plotek zawsze był zwier­zowi blis­ki – niby wszyscy je czy­tamy ale nie ukry­wa­jmy – jest w nich coś nie tak. O tym ile naprawdę wiemy o ludzi­ach których nie znamy na przykładzie aktor­ki, która była w opinii pub­licznej chy­ba wszys­tkim od czarown­i­cy po świętą.

Ojciec Lear czyli zwierz płacze nad współczes­nym Szek­spirem – zwierz rzad­ko jest zad­owolony ze swoich tek­stów recen­zyjnych – zawsze mu się coś  nie podo­ba. Ale tym razem (jak zresztą zawsze ) o Szek­spirze i Learze pisało mu się dobrze i zwierz z tek­stu jest zad­owolony. A ze sztu­ki był zad­owolony jeszcze bardziej. I wie że to trochę dzi­wne pole­cać recen­zję przed­staw­ienia którego więk­szość z was nie widzi­ała ale cza­sem zwierz chci­ał­by by więcej osób znalazło jak­iś tekst który zwierz po pros­tu lubi.

Świat pomiędzy czyli zwierz wraca do zdjęć z planu – jeśli wyda­je się wam że ten wpis to szczyt lenist­wa to zobacz­cie wpis zwierza ze zdję­ci­a­mi z planu. Zwierz uwiel­bia zdję­cia z planu choć musi wam wyz­nać ze ich wyszuki­wanie wcale nie jest tak proste jak się wyda­je. Z tysię­cy trze­ba wybrać dziesiąt­ki a dziesiątków taką małą kolekcję która was nie znuży. Ale przy­na­jm­niej jak za rok zwierz znów będzie miał wstręt do literek to dostaniecie to co tym razem się nie zmieściło.

Zabawnie Smut­no inteligent­nie prawdzi­wie czyli zwierz i 9 bry­tyjs­kich filmów nieza­leżnych – wpis pow­stał dlat­ego, że zwierz strasznie chci­ał gdzieś na blogu napisać o Filth a nie chci­ał pisać osob­nej recen­zji – i dobrze się stało bo zwierz znalazł kil­ka nieza­leżnych bry­tyjs­kich filmów których może nie zna­cie a powin­niś­cie. UK zawsze gwaran­tu­je znakomite pro­dukc­je i nawet jeśli niewielkie to z bard­zo dobrą obsadą. Czyli dokład­nie takie jakie moż­na nadra­bi­ać latem.

Noli tan­gere czyli zwierz rozważa kwest­ie zawłaszcza­nia kul­tu­ry – nawet jeśli nie zgadza­cie się z pode­jś­ciem zwierza do kwestii zawłaszcza­nia kul­tu­ry koniecznie zajrzyj­cie do roz­mowy bo zna­jdziecie tam wszys­tko od dyskusji nad folk­lorem przez przepisy kuli­narne. Sam prob­lem wyda­je się niemal nierozwiązy­wal­ny ale zagad­nie­nie – jest nie tylko ciekawe ale i niesły­chanie ważne. To jeden z tych wpisów przy których zwierz nie ma jed­noz­nacznego zda­nia, co chy­ba wychodzi wszys­tkim na dobre.

Na początku było dzi­wnie czyli garść cieka­wostek o aktors­kich początkach – wpis prezent na dzień dziec­ka. Zwierz co roku zbiera cieka­wost­ki na jak­iś tem­at – rok temu był Wład­ca Pierś­cieni wcześniej pow­iąza­nia między pro­dukc­ja­mi fil­mowy­mi a w tym roku zwierz przyjrzał się pier­wszym rolom aktorów. Co więcej już ma plan o czym napisze za rok co może­cie trak­tować jako objaw zdzi­waczenia zwierza.

LIfe or Nolife czyli moje życie jest lep­sze od two­jego – a na koniec wpis w którym zwierz zas­tanaw­ia się nad tym co to znaczy być nolifem i czy rzeczy­wiś­cie gdzieś tam jest życie które powin­niśmy mieć. Zwierz nadal nie ma ostate­cznego zda­nia na tem­at. Ogól­nie zwierz ma prob­lem z ostate­cznym zdaniem na jakikol­wiek temat.

Zwierz jest zaskoc­zony tym jak wiele więk­szych tem­atów poruszył w czer­w­cu — miał wraże­nie, że w ogóle nic ciekawego ostat­nio nie napisał. Chy­ba musi zacząć czy­tać włas­nego bloga

Dobra tyle z przeglą­du wpisów zwierza które mogliś­cie prze­gapić – by jed­nak nie wydać się zupełnym ego­cen­trykiem zwierza podrzu­ci wam też lin­ki d kilku wpisów które powin­niś­cie przeczy­tać w tym miesiącu. Przy­na­jm­niej zdaniem zwierza.

Bohaterowie miesią­ca Michael Fass­ben­der i James McAvoy – Adeenah pisze dokład­nie takie wpisy jak wszyscy chcieli­by od cza­su do cza­su napisać ale trochę wsty­dzą się swoich fan­girlows­kich zapędów. Cud­own­ie bez zahamowań i zawsze ze sporą dawką sur­re­al­isty­cznego humoru. A na dodatek dobra dyskus­ja pod wpisem. A i fakt, że autor­ka wspom­i­na tum­blr zwierza jest kom­plet­nie przy­pad­kowy. Serio.

Frank — Fab­u­li­tas pisze o filmie którego zwierz jeszcze nie widzi­ał i z tego powodu czu­je się jak­by kogoś zdradz­ił (dokład­niej swo­je fanowskie uczu­cia). Ale Fab­u­li­tas mówi, ze film jest dobry a zwierz ufa jej zda­niu. Fakt, że we wpisie jest link do wpisu zwierza nie ma tu nic do rzeczy. Serio.

Reak­tywac­ja Antyk Praw­da Nagro­da – Ninedin, która jest taka zdol­na że ach i taka mądra że och pisze doskon­ały wpis o Kat­ul­lusie i nie wygry­wa nagrody choć prze­cież i tak duma rozpiera że człowiek może sobie rzu­cić zdanie „ Och tak znam jed­ną z nomi­nowanych”. Zwierz ma nadzieję, że reak­tywac­ja w tytule to nie czcze obiet­nice. No i Antyk. Antyk w wyda­niu Ninedin to jest coś czemu oprzeć się nie można.

25 rzeczy które wyniosłam z sean­su czwartych Trans­form­er­sów – jeśli chodzi o wielkie robo­ty to Rusty jest moim oso­bistym guru. Wpis jest doskon­ały i stanowi odpowiedź na wszys­tkie pyta­nia zwierza doty­czące najnowszej pro­dukcji Michela Baya. Zwierz z uśmiechem na ustach przeczy­tał 24 punk­ty. Ostat­ni go moc­no zaniepokoił.

Jaki jest koń każdy widzi — spóźniony dzień dziec­ka z rumaka­mi Dis­neya   — wpis który rozczulił zwierza, który pamię­ta jak dzień wcześniej Mysza dość dra­maty­cznie napisała do zwierza na face­booku „ Tylko nie pisz nic o koni­ach, Doba?”. Wpis jest oczy­wiś­cie rozwinię­ciem wielce słusznej teorii, że jest tylko jeden koń.

  A ter­az sekc­ja dla tych którzy są trochę jak Jon Snow jeśli chodzi o pop­kul­tur­alne newsy. Nic nie wiedzą ;)

OK żeby nie było, że zwierz tylko tak bloger­sko to jeszcze kil­ka ważnych informacji:

Jest data i praw­ie coś jak zwias­tun kole­jnego sezonu Dok­to­ra – zwierz chci­ał­by więcej i niedłu­go dostanie więcej

Okazu­je się że w seri­alu Con­stan­tine nie będzie papierosów – jak się okazu­je w NBC moż­na jeść ludzi a pal­ić już nie. Ciekawe

Mar­tin Free­man mówi że Sher­lock mógł­by wró­cić na świę­ta – wiel­bi­ciele Sher­loc­ka są już na tym poziomie że nie wierzą w nic poza datą emisji ułożoną z kwiatów.

Zobaczymy szósty sezon Com­mu­ni­ty dzię­ki Yahoo – to być może pier­wszy raz kiedy część młodych ludzi wypowia­da nazwę Yahoo w pozy­ty­wnym kontekście

Królowa odwiedz­iła plan Gry o Tron – nigdy jeszcze żad­na królews­ka wiz­y­ta nie wygen­erowała tylu memów

Aktor z Czys­tej Krwi zrezyg­nował z roli z powodu zmi­any ori­en­tacji jego bohat­era – wiado­mość nawet nie tak ciekawa ale za to dyskus­ja o decyzji akto­ra fascynująca.

Agniesz­ka Hol­land wyreży­seru­je kil­ka odcinków House of Cards – news przyję­ty z wielkim entuz­jazmem w Polsce który jed­nak zdaniem zwierza wcale nie jest taki ważny

Tom Hid­dle­ston zagra piosenkarza Coun­try – zdaniem zwierza Tom mógł­by zagrać nawet krzesło i zwierz był­by szczęśliwy.

Wpis się podobał czy był tak iry­tu­ją­cy jak pewien król który zasi­adał na żelaznym tronie?

No dobra tyle z pod­sumowa­nia czer­w­ca. Macie więc wszys­tko co zdaniem zwierza stra­cil­iś­cie na zwierzu. Trochę odwoła­nia do trady­cji kar­nawałów blo­gowych, trochę newsów które zostały prze­filtrowane przez wybit­nie stron­niczy fil­tr zwierza. Zwierz przyglą­da się temu wpisowi i myśli, że moż­na było­by go nawet jeszcze trochę rozbu­dować… ale może nie w tym miesiącu (zwier­zowi marzy się jeszcze wybór najlep­szych tweet­ów z ostat­niego miesią­ca i wpisów na blo­gach nie pop­kul­tur­al­nych). Jak wam się takie zestaw­ienia podoba­ją? Fajne czy może wszys­tko już wiecie, czy­tal­iś­cie, widzieliś­cie. Dziś was zwierz za wszys­tkie komen­tarze i ewen­tu­alne sug­estie doty­czące zmi­an (tzn. co moż­na dodać – przy czym w grani­cach możli­woś­ci zwierza) ozło­ci. Jeśli chodzi o zwierza jako takiego to pisało mu się ten wpis bard­zo dobrze a spo­jrze­nie na ostat­ni miesiąc w popkulturze/na blogu było całkiem przy­jem­nym przeży­ciem. To co robimy co miesiąc skrót poprzed­niego odcin­ka naszego życia? Czy dziel­nie idziemy do przo­du nigdy nie oglą­da­jąc się za siebie.

Ps: True Blood nie zawodzi. Zaled­wie w drugim odcinku 7 sezonu postanow­iło powró­cić do swo­jej formy jed­nego z najbardziej niedorzecznych seri­ali na ante­nie. Zwierz już się bał, że uderzą w poważniejsze tony.

Ps2:  A i jeszcze w czer­w­cu był Mundi­al więc w sum­ie najwięk­sze emoc­je zwierz przeżył oglą­da­jąc karne.  Ale niko­mu nie mówcie.

26 komentarzy
0

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online