Home Tak sobie myślę Pamiętajmy o pożartych w Australii czyli literówkowy wpis zwierza vol. 7

Pamiętajmy o pożartych w Australii czyli literówkowy wpis zwierza vol. 7

autor Zwierz
Pamiętajmy o pożartych w Australii czyli literówkowy wpis zwierza vol. 7

Życie jest trudne, ale pisanie jest jeszcze trud­niejsze, zwłaszcza kiedy człowiek ma w ogóle zatarg z literka­mi i jeszcze do tego autoko­rek­ta ma włas­ną wiz­ję rzeczy­wis­toś­ci. Jed­nocześnie jed­nak ilekroć słyszę his­teryczny śmiech nad moi­mi tek­sta­mi to okazu­je się, że nie jestem aż tak dow­cip­na tylko z pomocą autoko­rek­ty napisałam coś co nie mieś­ci się w głowie. Witam was w kole­jnym wyda­niu moich poty­czek z literka­mi. A właś­ci­wie w The Best of ostat­nich miesięcy

p

Autor sce­nar­iuszy do kominków – może się wam wydawać, że pisanie sce­nar­iuszy do filmów czy komik­sów jest proste. Wyobraź­cie sobie wyzwa­nia jakie sto­ją przed autorem sce­nar­iusza do komin­ka. Musi pomyśleć o wszys­tkim – ilość drew­na, wysokoś­ci płomienia, o tym czy ogień będzie się tlił czy igrał wesoło. Ludzie gapią się w komin­ki jak w telewiz­o­ry, tu niczego nie moż­na pozostaw­ić przy­pad­kowi. Ostate­cznie jed­nak nas wszys­t­kich dręczy pytanie – czy rękopisy sce­nar­iuszy do kom­inów płoną czy jed­nak nie płoną?

 

Pożar­ci w Aus­tralii – co mogę powiedzieć – chci­ałam napisać o pożarach w Aus­tralii, ale o tym wiedzą wszyscy – tym­cza­sem zde­cy­dowanie za mało miejs­ca poświę­camy ludziom pożar­tym w Aus­tralii. Co roku w Aus­tralii mnóst­wo osób i zwierząt zosta­je pożar­tych – głównie przez inne oso­by i zwierzę­ta. Kon­ty­nent mało sub­tel­nie daje znać ludzkoś­ci, że to nigdy nie był dobry pomysł tam zamieszkać, ale sko­ro już tam są to nie powin­ni się dzi­wić, że zje ich jakieś dzikie zwierzę albo mrówka. Jestem pew­na, że Aus­tral­i­jskie mrów­ki są dos­tosowane do jedzenia ludzi.

 

Obsa­da między­na­wowa – po co komu obsa­da między­nar­o­dowa jak moż­na mieć obsadę między­na­wową. Jeśli nie wiecie to obsa­da między­na­wowa to dowol­na obsa­da fil­mu która w całoś­ci może się zmieś­ci w transep­cie. Pomi­ary obsady między­na­wowej są koniecznie do świątecznych musi­cali, gdzie wszyscy tańczą pomiędzy nawa­mi oraz do chrześ­ci­jańs­kich filmów gdzie wszyscy ostate­cznie muszą zmieś­cić się w kościele.

 

Nie powiedzi­ał ostat­niego sowa – Moja zna­jo­ma, która znalazła tą literówkę zaczęła przede mną rozwi­jać wiz­ję seri­alu o „ostat­nim sowie” którego imienia nie moż­na wypowiadać. Słów ów był­by męską sową, która trzy­ma świat w ładzie póki ktoś nie wypowie jej imienia. Oso­biś­cie uważam, że da się z tej literów­ki zro­bić sześć sezonów i film. Jeśli też tak uważa­cie to wiecie gdzie pisać.

 

Pal­cem po pisaku – pisanie pal­cem po piasku jest passe, kto ma piasek pod domem, a podróżować jest trud­no. Może sobie Gre­cy mogli pisać pal­cem po piasku ale my nie mieszkamy na jakiejś wyspie czy na wybrzeżu, tu jest Pol­s­ka tu więk­szość kra­ju nie ma dostępu do piasku. Dlat­ego może­my pisać pal­cem po pisaku, bierze­cie pisak i uda­je­cie że po nim pisze­cie. Nie ma to żad­nego sen­su poza tym, że pokazu­je, że łatwiej był­by pisać pisakiem.

 

Sernik z kajakiem – moim zdaniem to była­by jed­nak z najlep­szych ofert fit­ness jaka ist­nieje. Zami­ast sprzedawać ludziom sernik z kaj­makiem który może się im odkładać w różnych częś­ci­ach ciała do każdego serni­ka doda­je­my kajak. Nie tylko wspier­amy turystykę wod­ną (a właś­ci­wie rzeczną) ale też spraw­iamy, że każdy kto zjadł sernik może od razu na kajaku spal­ić odpowied­nią ilość kalorii. Myślę, że sprzedam ten plan Min­is­terst­wu sportu.

 

Upadek deko­racji – moja autoko­rek­ta nie wierzy w demokrację i jej upadek za to świę­cie wierzy, że żyje­my pośród deko­racji. To było­by nawet zgodne z liczny­mi teo­ri­a­mi, że życie to sens, a ustrój poli­ty­czny to fasa­da. Oso­biś­cie z jed­nej strony lubię tą literówkę z drugiej strony nieco mnie ona niepokoi, bo mam wraże­nie, że może mój tele­fon wie o rzeczy­wis­toś­ci o drobinę za dużo i zaraz prze­jmie (o ile nie prze­jął już) kon­troli nad tym światem upada­ją­cych dekoracji.

 

Chrom office  — Mam wraże­nie, że to jest w jak­iś sposób odpowiedź na pytanie co ja tak właś­ci­wie robię od początku pan­demii. Niepokoi mnie tylko nachalne lokowanie pro­duk­tów Google w moich literówkach. Czy powin­nam za to pobier­ać opłatę? Ostate­cznie nie każde­mu uda­je się wcis­nąć pro­dukt w tak delikat­ny i niemal niedostrze­gal­ny sposób.

 

Wykupi­e­nie prawd — powiedzmy sobie szcz­erze – wykupy­wanie praw do czegoś jest dla słabych. Jeśli masz odpowied­nio dużo kasy wykupu­jesz prawdy i one są wtedy two­je i nikt ci nie może powiedzieć, że jest inaczej, bo masz więcej kasy i to ty decy­du­jesz co jest prawdą a co nie. Chy­ba że przez przy­padek wykupisz pard­wy i wtedy masz po pros­tu ładne sta­do drobiu.

 

Roz­danie Zło­tych Grobów —  Tą literówkę wyła­pałam i nie wiem czy dobrze zro­biłam bo w mojej głowie pojaw­iła się wiz­ja fan­tasty­cznej imprezy dla branży funer­al­nej w cza­sie której wręcza się nagrodę za najlep­szy grobowiec, grób indy­wid­u­al­ny, czy kolum­bar­i­um. Choć w tym roku trze­ba było­by przełożyć bo branża funer­al­na nieste­ty mam pełne ręce roboty.

 

 

Cza­sem zas­tanaw­ia mnie fenomen moich literówek. Nie jed­na oso­ba się myli przy pisa­niu ale mam wraże­nie, że moje literów­ki jak rzad­ko które tworzą osob­ny świat. Kto wie, może prze­bi­ja się tu jakaś wiedza o świecie której jestem nie świado­ma. A może moja autoko­rek­ta naprawdę ma poczu­cie humoru.  A może wręcz prze­ci­wnie chce prze­jąć władzę nad światem. Cóż dowiemy się w następ­nym odcinku.

 

Poprzed­nie odcinki:

Zło­ta pla­ma dla dziew­czyny porywacza czyli Zwierz + nadwyraz.com mają dla was konkurs

Liter­ki są trudne, czyli nikt nie robi takich literówek jak zwierz najlep­sze literów­ki zwierza vol. 1

Konie, słowi­ki i Bar­man czyli najlep­sze literów­ki zwierza vol.2

Ste­ki dobrych pomysłów czyli zwierz i literów­ki vol.3

Srażyś­ci z Marylą Mon­roe pokry­wa­ją dzieci czyli wiel­ki literówkowy wpis zwierza vol 4

Wypałowe kobi­ety w ślin­iącej zbroi czyli literówkowy wpis zwierza vol 5

Otar­ci żołnierze w mokej koszu­lu czyli literówkowy wpis Zwierza vol.6

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris