Home Tak sobie myślę Pamiętajmy o pożartych w Australii czyli literówkowy wpis zwierza vol. 7

Pamiętajmy o pożartych w Australii czyli literówkowy wpis zwierza vol. 7

autor Zwierz
Pamiętajmy o pożartych w Australii czyli literówkowy wpis zwierza vol. 7

Życie jest trudne, ale pisanie jest jeszcze trud­niejsze, zwłaszcza kiedy człowiek ma w ogóle zatarg z literka­mi i jeszcze do tego autoko­rek­ta ma włas­ną wiz­ję rzeczy­wis­toś­ci. Jed­nocześnie jed­nak ilekroć słyszę his­teryczny śmiech nad moi­mi tek­sta­mi to okazu­je się, że nie jestem aż tak dow­cip­na tylko z pomocą autoko­rek­ty napisałam coś co nie mieś­ci się w głowie. Witam was w kole­jnym wyda­niu moich poty­czek z literka­mi. A właś­ci­wie w The Best of ostat­nich miesięcy

p

Autor sce­nar­iuszy do kominków – może się wam wydawać, że pisanie sce­nar­iuszy do filmów czy komik­sów jest proste. Wyobraź­cie sobie wyzwa­nia jakie sto­ją przed autorem sce­nar­iusza do komin­ka. Musi pomyśleć o wszys­tkim – ilość drew­na, wysokoś­ci płomienia, o tym czy ogień będzie się tlił czy igrał wesoło. Ludzie gapią się w komin­ki jak w telewiz­o­ry, tu niczego nie moż­na pozostaw­ić przy­pad­kowi. Ostate­cznie jed­nak nas wszys­t­kich dręczy pytanie – czy rękopisy sce­nar­iuszy do kom­inów płoną czy jed­nak nie płoną?

 

Pożar­ci w Aus­tralii – co mogę powiedzieć – chci­ałam napisać o pożarach w Aus­tralii, ale o tym wiedzą wszyscy – tym­cza­sem zde­cy­dowanie za mało miejs­ca poświę­camy ludziom pożar­tym w Aus­tralii. Co roku w Aus­tralii mnóst­wo osób i zwierząt zosta­je pożar­tych – głównie przez inne oso­by i zwierzę­ta. Kon­ty­nent mało sub­tel­nie daje znać ludzkoś­ci, że to nigdy nie był dobry pomysł tam zamieszkać, ale sko­ro już tam są to nie powin­ni się dzi­wić, że zje ich jakieś dzikie zwierzę albo mrówka. Jestem pew­na, że Aus­tral­i­jskie mrów­ki są dos­tosowane do jedzenia ludzi.

 

Obsa­da między­na­wowa – po co komu obsa­da między­nar­o­dowa jak moż­na mieć obsadę między­na­wową. Jeśli nie wiecie to obsa­da między­na­wowa to dowol­na obsa­da fil­mu która w całoś­ci może się zmieś­ci w transep­cie. Pomi­ary obsady między­na­wowej są koniecznie do świątecznych musi­cali, gdzie wszyscy tańczą pomiędzy nawa­mi oraz do chrześ­ci­jańs­kich filmów gdzie wszyscy ostate­cznie muszą zmieś­cić się w kościele.

 

Nie powiedzi­ał ostat­niego sowa – Moja zna­jo­ma, która znalazła tą literówkę zaczęła przede mną rozwi­jać wiz­ję seri­alu o „ostat­nim sowie” którego imienia nie moż­na wypowiadać. Słów ów był­by męską sową, która trzy­ma świat w ładzie póki ktoś nie wypowie jej imienia. Oso­biś­cie uważam, że da się z tej literów­ki zro­bić sześć sezonów i film. Jeśli też tak uważa­cie to wiecie gdzie pisać.

 

Pal­cem po pisaku – pisanie pal­cem po piasku jest passe, kto ma piasek pod domem, a podróżować jest trud­no. Może sobie Gre­cy mogli pisać pal­cem po piasku ale my nie mieszkamy na jakiejś wyspie czy na wybrzeżu, tu jest Pol­s­ka tu więk­szość kra­ju nie ma dostępu do piasku. Dlat­ego może­my pisać pal­cem po pisaku, bierze­cie pisak i uda­je­cie że po nim pisze­cie. Nie ma to żad­nego sen­su poza tym, że pokazu­je, że łatwiej był­by pisać pisakiem.

 

Sernik z kajakiem – moim zdaniem to była­by jed­nak z najlep­szych ofert fit­ness jaka ist­nieje. Zami­ast sprzedawać ludziom sernik z kaj­makiem który może się im odkładać w różnych częś­ci­ach ciała do każdego serni­ka doda­je­my kajak. Nie tylko wspier­amy turystykę wod­ną (a właś­ci­wie rzeczną) ale też spraw­iamy, że każdy kto zjadł sernik może od razu na kajaku spal­ić odpowied­nią ilość kalorii. Myślę, że sprzedam ten plan Min­is­terst­wu sportu.

 

Upadek deko­racji – moja autoko­rek­ta nie wierzy w demokrację i jej upadek za to świę­cie wierzy, że żyje­my pośród deko­racji. To było­by nawet zgodne z liczny­mi teo­ri­a­mi, że życie to sens, a ustrój poli­ty­czny to fasa­da. Oso­biś­cie z jed­nej strony lubię tą literówkę z drugiej strony nieco mnie ona niepokoi, bo mam wraże­nie, że może mój tele­fon wie o rzeczy­wis­toś­ci o drobinę za dużo i zaraz prze­jmie (o ile nie prze­jął już) kon­troli nad tym światem upada­ją­cych dekoracji.

 

Chrom office  — Mam wraże­nie, że to jest w jak­iś sposób odpowiedź na pytanie co ja tak właś­ci­wie robię od początku pan­demii. Niepokoi mnie tylko nachalne lokowanie pro­duk­tów Google w moich literówkach. Czy powin­nam za to pobier­ać opłatę? Ostate­cznie nie każde­mu uda­je się wcis­nąć pro­dukt w tak delikat­ny i niemal niedostrze­gal­ny sposób.

 

Wykupi­e­nie prawd — powiedzmy sobie szcz­erze – wykupy­wanie praw do czegoś jest dla słabych. Jeśli masz odpowied­nio dużo kasy wykupu­jesz prawdy i one są wtedy two­je i nikt ci nie może powiedzieć, że jest inaczej, bo masz więcej kasy i to ty decy­du­jesz co jest prawdą a co nie. Chy­ba że przez przy­padek wykupisz pard­wy i wtedy masz po pros­tu ładne sta­do drobiu.

 

Roz­danie Zło­tych Grobów —  Tą literówkę wyła­pałam i nie wiem czy dobrze zro­biłam bo w mojej głowie pojaw­iła się wiz­ja fan­tasty­cznej imprezy dla branży funer­al­nej w cza­sie której wręcza się nagrodę za najlep­szy grobowiec, grób indy­wid­u­al­ny, czy kolum­bar­i­um. Choć w tym roku trze­ba było­by przełożyć bo branża funer­al­na nieste­ty mam pełne ręce roboty.

 

 

Cza­sem zas­tanaw­ia mnie fenomen moich literówek. Nie jed­na oso­ba się myli przy pisa­niu ale mam wraże­nie, że moje literów­ki jak rzad­ko które tworzą osob­ny świat. Kto wie, może prze­bi­ja się tu jakaś wiedza o świecie której jestem nie świado­ma. A może moja autoko­rek­ta naprawdę ma poczu­cie humoru.  A może wręcz prze­ci­wnie chce prze­jąć władzę nad światem. Cóż dowiemy się w następ­nym odcinku.

 

Poprzed­nie odcinki:

Zło­ta pla­ma dla dziew­czyny porywacza czyli Zwierz + nadwyraz.com mają dla was konkurs

Liter­ki są trudne, czyli nikt nie robi takich literówek jak zwierz najlep­sze literów­ki zwierza vol. 1

Konie, słowi­ki i Bar­man czyli najlep­sze literów­ki zwierza vol.2

Ste­ki dobrych pomysłów czyli zwierz i literów­ki vol.3

Srażyś­ci z Marylą Mon­roe pokry­wa­ją dzieci czyli wiel­ki literówkowy wpis zwierza vol 4

Wypałowe kobi­ety w ślin­iącej zbroi czyli literówkowy wpis zwierza vol 5

Otar­ci żołnierze w mokej koszu­lu czyli literówkowy wpis Zwierza vol.6

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online